பொது விளக்கம் உண்மையில், “E” இல்மேலும் வாசிக்க ...