குளிர்கால சலிப்பிலிருந்து வரும் சோர்வு பாதிக்கிறதுமேலும் வாசிக்க ...